Program 50 - easykart.pl

Idź do spisu treści

Menu główne:

Program

Program 50 Training


REGULAMIN SPORTOWY „EASYKART 50 TRENING”


Kategoria 50 będzie przeprowadzać wyłącznie imprezy pokazowe, nie wyczynowe, których celem jest promowanie kartingu. Imprezy te będą organizowane zgodnie z następującymi zasadami ogólnymi:

1.  Imprezy zastrzeżone dla kategorii 50 cm³ noszą nazwę EASYKART TRENING. Organizowane będą bezpośrednio przez organizatora Rund Pucharu Easykart.

2.   W Rundach Pucharu Easykart oraz Europejskim Finale Pucharu Easykart wyst
ąpią dzieci w wieku od 4 8 lat w pokazach zwanych Easykart 50 Trening.

3.   W pokazach nie mog
ą występować zawodnicy posiadający licencję kartingową „Junior.

4.
Imprezy nie mogą mieć charakteru wyczynowego, w związku z tym nie będą mierzone czasy, nie będzie                  sporządzana klasyfikacja.

5.   Dzieci wyst
ępujące w pokazach Easykart 50 Trening obowiązkowo muszą posiadać zaświadczenie lekarza  Medycyny Sportowej lub lekarza posiadającego uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej o zdolności do udziału w pokazach kartingowych.

6. Uczestnicy „Easykart 50 Trening” muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w pokazach kartingowych.

7.
Rodzice lub prawni opiekunowie obowiązani są ubezpieczyć swoje dziecko od Nastepstw Nieszczesliwych Wypadków (NNW).

8.
  Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 obowiązkowo muszą być przedłożone w biurze zawodów.

9.
  Każdemu z uczestników imprezy, organizator zawodów ufunduje pamiątkowe puchary, jednakowe dla wszystkich.

10.
Celem tego programu jest przybliżenie sportu dzieciom w wieku od 4 do 8 roku życia, tak aby mogły poznawać zasady jazdy na torze podczas zawodów, w ramach przygotowań do sportu wyczynowego.

11. Startuj
ący w imprezie muszą posiadać swoje własne karty, odpowiedni ubiór oraz dostateczne doświadczenie, pozwalające na jazdę po torach w ich naturalnej konfiguracji.

12. Zabrania si
ę ustawiania szykan, jak też na korzystanie z kartów bez środków ograniczających ich osiągi ustanowione przez producenta.

13. Imprezy o nazwie „Easykart Trening” mog
ą być również organizowane w ramach wszystkich imprez, podczas których startują zawodnicy kategorii Easykart.

14. Zaleca si
ę zgłaszanie organizatorowi zawodów udziału w zawodach w terminie podanym w Regulaminie Uzupełniającym Zawodów, tak by mógł dla uczestników na czas dokonać zakupu pucharów.

15. Ustala się na rok 2015 maksymalną wysokość wpisowego za udział w pokazach „Easykart 50 Trening” w wysokości 50 zł za każdą rundę.

16. Wszyscy uczestnicy Easykart 50 „Trening” zostan
ą uhonorowani statuetkami.

17. W ramach odpowiedniego ubioru ka
żdy z uczestników obowiązkowo musi posiadać:
17.1. kombinezon jednocz
ęściowy, co najmniej dwuwarstwowy,
17.2. kask zgodny z zaleceniami PZM,
17.3. zabezpieczenie klatki piersiowej w postaci odpowiedniego ochraniacza,
( UWAGA: nażebrownik nie będzie traktowany jako zabezpieczenie klatki piersiowej),
17.4. zabezpieczenie karku w postaci odpowiedniego ochraniacza,
17.5. r
ękawiczki pięciopalcowe,
17.6. buty powy
żej kostki.

18. Udział w minimum 50% rund kategorii Easykart 50 Trening upowa
żniać będzie do wydania certyfikatu, na podstawie którego po ukończeniu 7 lat (data urodzenia) możliwe będzie ubieganie się o przedterminową licencję JUNIOR. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego